Vedtægter for Nordsjællands Skateboard Forening

§1 Foreningens navn

Stk. 1
Nordsjællands Skateboard Forening.


§2 Foreningens hjemsted

Stk. 1
Hillerød Kommune.


§3 Foreningens formål

Stk. 1
Foreningens formål er at dyrke skateboarding og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til skateboardkulturen. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.


§4 Medlemskab

Stk. 1
Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret og kontingentet er betalt.

Stk. 2
Anmodning om medlemskab kan ske ved at udfylde en tilmeldingsseddel, som kan findes på foreningens hjemmeside, eller via mail til formanden.

Stk. 3
Der inddeles i aktive medlemmer og støttemedlemmer. Aktive medlemmer er udøvere, mens støttemedlemmer kan være pårørende, der ikke selv skater, eller andre der gerne vil støtte foreningen.

Stk. 4
Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen og gælder for efterfølgende år, så kontingentopkrævning kan udsendes i januar.

Der betales for perioden 1/1 – 31/12, uanset hvornår indmeldelsen sker.

Bestyrelsen kan ændre kontingentet, såfremt der sker større ændringer i foreningens vilkår eller faciliteter midt i et kalenderår.

Stk. 5
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange at eksklusionen bliver prøvet på en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 6
Udmeldelse kan sendes på mail til formanden, eller sker automatisk, hvis kontingentet ikke er betalt i indeværende år, og man må således påregne at indmelde sig igen, såfremt man ønsker at blive medlem igen.

§5 Generalforsamlingen

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2
Bestyrelsen offentliggør datoen for den årlige generalforsamling med mindst 4 ugers varsel. Datoen annonceres på mail til medlemmerne, og offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Stk. 3
Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, sendes til formanden på mail, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4
Dagsorden med bilag udsendes 1 uge før generalforsamlingen, til alle medlemmer på den af foreningen registrerede mailadresse.

Stk. 5
Generalforsamlingen skal være afholdt ved udgangen af marts måned.

Stk. 6
Stemmeret: Alle aktive medlemmer har stemmeret, uanset alder. Man kan, via fuldmagt, overdrage sin stemme. Dog kan et medlem, som deltager i generalforsamlingen, højst stemme med 2 fuldmagter, ud over sin egen stemme. Det er kun aktive medlemmer af foreningen der kan stemme på andres vegne via fuldmagt.

Stk. 7
Alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.

Stk. 8
Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal, undtagen vedtægtsændringer og opløsning af foreningen, se §10 og §11. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Fuldmagter rækkes op, så de kan tælles med som gyldige stemmer. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det, samt ved alle kampvalg.

Stk. 9
Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for kommende år

5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af formand

8. Valg af næstformand

9. Valg af kasserer

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer

11. Valg af suppleanter

12. valg af revisor

13. Evt.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1
Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 50% af de aktive medlemmer ønsker det.

Stk. 2
Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen og være afholdt senest 1 måned efter begæringen om ekstraordinær generalforsamling. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden.

§7 Bestyrelsen

Stk. 1
Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

Stk. 2
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med en formand, en næstformand, en kasserer, to bestyrelsesmedlemmer samt minimum 1 bestyrelsessuppleant.
Fordeling af bestyrelsesposter kan ses på foreningens hjemmeside.

I lige år vælges en formand, en kasserer og et bestyrelsesmedlem, og en suppleant.

I ulige år vælges en næstformand, og et bestyrelsesmedlem og en suppleant.

Stk. 3
Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

Stk. 4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Stk. 5
Suppleanten deltager i møderne med fuld stemmeret, hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret. Suppleanten er derudover velkommen, uden stemmeret, i alle bestyrelsesmøder.

§8 Regnskab/økonomi

Stk. 1
Regnskabsåret afsluttes ved årsskiftet (regnskabsperioden er 1/1 – 31/12).

Stk. 2
Regnskabet føres af kassereren, og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet til godkendelse på generalforsamlingen.

§9 Tegningsret

Stk. 1
Det er formanden, i forening med kassereren, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen. Indgåelse af væsentlige økonomiske forpligtelser, skal forinden godkendes af bestyrelsen.

Stk. 2
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen, undtagen de i pkt. 9.3 nævnte tilfælde.

Stk. 3
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter Folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter Folkeoplysningsloven.

§10 Vedtægtsændringer

Stk. 1
Vedtægtsændringer skal ske med 2/3 stemmers flertal. Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. Der kan ikke stemmes med fuldmagter.

§11 Opløsning af foreningen

Stk. 1
Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum. Der kan ikke stemmes med fuldmagter.

Stk. 2
I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.

29. april 2024

Ovenstående vedtægter er godkendt af bestyrelsen d.d.

Formand:­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________Franz Allan Geisler________________________

Næstformand:______________Patrick Schouw____________________________

Kasserer:____________________Jesper Pullich______________________________

Bestyrelsesmedlem:________Per Olsen__________________________________

Bestyrelsesmedlem:________Nicolai Andersen__________________________